Łowcy cząstek – konkurs dla szkół (i nie tylko).

Dołączenie do konkursu:

Jak to zrobić?

 • Zbierz drużynę
 • Zgłoś drużynę na naszej stronie (zakładka rejestracja drużyny)
 • Zainstalujcie na waszych smartfonach aplikację CREDO Detector wybierając nazwę waszej drużyny (nazwa drużyny zgłoszona na tej stronie musi być taka sama jak przy rejestracji w aplikacji).
 • W razie problemów z instalacją aplikacji przygotowaliśmy poradnik oraz krótki filmik.
 • Łapcie cząstki promieniowania kosmicznego

Uwaga: Biorąc udział w konkursie współtworzycie największy na świecie detektor promieniowania kosmicznego.

Regulamin

I. Informacje wstępne o konkursie „Łowcy cząstek”

 1. Niniejszy regulamin ustala zasady przeprowadzenia konkursu „Łowcy cząstek”, zwanego dalej konkursem, w roku szkolnym 2019/20.
 2. Organizatorem konkursu jest Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk, ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków oraz CREDO Collaboration.
 3. Cele konkursu:
  a) stworzenie sieci użytkowników aplikacji CREDO Detector umożliwiającej zbieranie danych na temat promieniowania kosmicznego docierającego do powierzchni ziemi
  b) propagowanie idei współtworzenia nauki przez osoby nie będące profesjonalnymi naukowcami
  c) umożliwienie dzieciom i młodzieży uczestnictwa w badaniach naukowych i współautorstwa odkryć naukowych
  d) rozbudzanie w uczestnikach potrzeby współtworzenia nauki.
 4. Konkurs trwa od dnia 1 października 2019 r. do dnia 30 czerwca 2020 r.
 5. Uczestnicy konkursu rejestrują przy pomocy zainstalowanej na smartfonie aplikacji CREDO Detector cząstki promieniowania kosmicznego. Dane o zarejestrowanych cząstkach są przetwarzane przez sieć Cyfronet.
 6. Informacje o konkursie oraz wyniki będą na bieżąco publikowane na stronie credo.science/lowcyczastek.

II. Uczestnicy konkursu

 1. Konkurs jest konkursem drużynowym.
 2. Drużynę do konkursu może zgłosić każda instytucja związana z edukacją (szkoła, dom kultury, drużyna harcerska itp.). Ilość członków drużyny nie jest ograniczona. Członkowie drużyny nie muszą formalnie przynależeć do zgłaszającej ich instytucji. Na przykład w drużynie zgłoszonej przez szkołę mogą uczestniczyć nie tylko pracownicy szkoły i uczniowie, ale również rodzice i sympatycy.
 3. Pracą drużyny kieruje koordynator drużyny. Istnieje także możliwość prowadzenia konkursu przez dwóch koordynatorów.
 4. Organizator nie zbiera danych osobowych członków drużyny z wyjątkiem danych koordynatora drużyny.

III. Zgłoszenie drużyny

 1. Do konkursu można dołączyć w dowolnym momencie jego trwania.
 2. Drużynę do konkursu należy zgłosić poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie //credo.science/rejestracja-druzyny/. Formularz zawiera
  a) nazwę drużyny
  b) instytucję zgłaszającą (nazwa, adres)
  c) dane jednego lub dwóch koordynatorów drużyny (imię, nazwisko, adres e-mail, telefon)
  d) deklarację podjęcia rywalizacji w kategorii Liga, w kategorii Maraton lub w obu tych kategoriach.
 3. Drużyna przystępuje do konkursu bezpośrednio po zarejestrowaniu się. 
 4. Drużyny mogą łączyć się ze sobą występując wspólnie pod nową nazwą (poinformować o tym mailowo).
 5. Koordynator drużyny przyjętej do konkursu otrzymuje nieodpłatnie od organizatorów pakiet „CREDO na start”, który należy wykorzystać w celu wprowadzenia uczestników w ideę projektu CREDO.

IV. Wymagania sprzętowe

 1. Każdy członek drużyny musi dysponować smartfonem lub tabletem z systemem operacyjnym Android.
 2. Każdy członek drużyny instaluje na swoim smartfonie aplikację CREDO Detector i po pierwszym jej uruchomieniu dokonuje rejestracji, jako nazwę drużyny podając tę samą nazwę, która była wybrana przy rejestracji do konkursu.
 3. Zaleca się uruchamianie aplikacji CREDO Detector w czasie ładowania telefonu, gdyż pobiera ona dużo energii.
 4. Aby wyniki detekcji mogły być zaliczone drużynie przez organizatora, smartfony uczestników muszą mieć połączenie z internetem.

V. Przebieg konkursu

 1. Celem każdej uczestniczącej drużyny jest schwytanie przy pomocy aplikacji CREDO Detector jak największej ilości cząstek promieniowania kosmicznego.
 2. Rywalizacja między drużynami odbywa się w dwóch kategoriach: Liga, Maraton.
 3. Każda drużyna decyduje, czy weźmie udział w rywalizacji w obydwu kategoriach, czy w jednej, wybranej.
 4. Liga. Rywalizacja w kategorii Liga polega na chwytaniu cząstek w czasie jednej, wybranej nocy w miesiącu. W czasie trwania konkursu, każdego miesiąca, w nocy z 12 na 13 dnia miesiąca, uczestnicy konkursu uruchamiają aplikację CREDO Detector między 21.00 a 7.00. O kolejności drużyn w danym miesiącu decyduje ilość schwytanych podczas tej jednej nocy cząstek. W przypadku równej ilości przyznaje się miejsca ex aequo. Drużyny otrzymują punkty za uzyskane miejsce w danym miesiącu według zasady: jeżeli aktualnie zarejestrowanych jest n drużyn, to drużyna, która schwyta najwięcej cząstek, otrzymuje n punktów, kolejna n-1 i tak dalej. Ligę wygrywa drużyna, która w dniu zakończenia konkursu ma najwięcej punktów. Nagrodzone zostaną również drużyny, które osiągną najlepszy wynik w poszczególnych miesiącach.
 5. Maraton. Członkowie drużyny biorącej udział w kategorii Maraton uruchamiają aplikację CREDO Detector w dowolnym czasie w trakcie trwania konkursu. Na koniec konkursu zliczana jest łączna ilość detekcji dokonanych przez wszystkich członków drużyny przez cały czas trwania konkursu, wliczając w to także detekcje dokonane na potrzeby kategorii Liga. 
 6. Średni czas na uczestnika. Po zakończeniu konkursu każdej uczestniczącej drużynie zostanie policzony średni czas użytkowania aplikacji w czasie trwania konkursu na członka drużyny. Niezależnie od nagród w kategoriach Liga i Maraton przyznana zostanie nagroda za największy średni czas na uczestnika. Prawo otrzymania tej nagrody mają jedynie drużyny liczące 10 lub więcej uczestników.
 7. W przypadku, gdy zaistnieje uzasadnione przypuszczenie, że detekcje któregoś z członków drużyny nie są detekcjami promieniowania kosmicznego, nie będą one zaliczane drużynie, ale czas pracy tego uczestnika będzie wliczany do czasu pracy drużyny. W przypadkach wątpliwych decyzję o zaliczeniu detekcji będą podejmować osoby odpowiedzialne za obsługę aplikacji CREDO Detector.

 VI. Podsumowanie konkursu

 1. Podsumowanie konkursu odbędzie się na specjalnej gali. O dokładnej dacie i miejscu gali koordynatorzy drużyn zostaną poinformowani z miesięcznym wyprzedzeniem.
 2. Zaproszenie na galę otrzymają wszystkie drużyny biorące udział w konkursie.
 3. Uczestnicy przyjeżdżają na galę na własny koszt.
 4. Wszystkie placówki edukacyjne, z których pochodzą uczestniczące w konkursie drużyny, otrzymają certyfikaty poświadczające udział w międzynarodowym, naukowo-badawczym projekcie CREDO, do zamieszczenia na stronie instytucji. Koordynatorzy drużyn oraz wszyscy uczestnicy również otrzymają certyfikaty (do samodzielnego wydrukowania).
 5. Drużyny, które zajmą trzy pierwsze miejsca w każdej z kategorii rywalizacji, oraz zwycięzcy rund miesięcznych Ligi otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Zostanie również przyznana dodatkowa nagroda za największy średni czas używania aplikacji CREDO Detector na uczestnika.
  Organizator zastrzega sobie prawo przyznania większej ilości nagród.
  Jakość i ilość nagród jest uzależniona od hojności sponsorów.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Organizator będzie uprawniony do zamieszczenia danych drużyn uczestniczących w konkursie (w tym: nazwa drużyny, instytucja macierzysta drużyny, imię i nazwisko koordynatora) na stronie internetowej konkursu i w materiałach dla mediów.
 2. Zgłoszenie drużyny jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych koordynatora (koordynatorów) drużyny w celu przeprowadzenia konkursu i w celu promocji konkursu w mediach.
 3. Administratorem danych osobowych zbieranych od koordynatorów drużyn jest organizator. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Organizator nie ponosi kosztów związanych z uczestnictwem drużyn.
 5. Drużyny, które naruszą Regulamin Konkursu, jak również obowiązujące w Polsce przepisy prawa powszechnego oraz ogólnie przyjęte normy społeczne i obyczajowe, zostaną wykluczone z konkursu.
 6. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 7. Nagrody w konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagrody ani nie udziela gwarancji jej jakości. Wszelkie reklamacje dotyczące nagrody należy zgłaszać do jej producenta lub sprzedawcy.
 8. Zwycięzcy konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.